Otwartość mechanizmów funkcjonowania języka w nazwach marketingowych na przykładzie nazewnictwa firmowego
PDF

Słowa kluczowe

onomastyka
chrematonimia
firmonimy

Jak cytować

Biadala, D. (2019). Otwartość mechanizmów funkcjonowania języka w nazwach marketingowych na przykładzie nazewnictwa firmowego. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 3(2). https://doi.org/10.7592/Tertium2018.3.2.biadala

Abstrakt

Obiektem bliższej obserwacji w niniejszym artykule są różnego rodzaju nazwy firm. Należą do nich zarówno nazwy sklepów, salonów i hurtowni, jak również nazwy zakładów handlowych, rzemieślniczych i usługowych różnorodnych branż: budowlanej, finansowej, gastronomicznej, kosmetycznej, medycznej, motoryzacyjnej, turystycznej itd. Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie i analiza językowych mechanizmów służących brandingowi, czyli tworzeniu nazw marketingowych we współczesnej chrematonimii na przykładzie polskiego nazewnictwa firmowego. Materiał badawczy został zebrany na podstawie Katalogu Firm Serwisu „TuWroclaw.com” dla Wrocławia. Biorąc pod uwagę sposoby tworzenia nazw firmowych w Polsce można zauważyć, że mechanizmy te reprezentują dużą otwartość słowotwórczą i wynikające z tego bardzo zróżnicowane struktury: 1) jedno- i wielowyrazowe, 2) złożone zarówno z elementów rodzimych, jak i bardzo modnych współcześnie członów obcego pochodzenia, 3) motywowane bezpośrednio, jak i w sposób pośredni lub 4) całkowicie nieczytelne pod względem słowotwórczym i semantycznym. Analiza nazw firmowych, wpisujących się w język marketingowy i związanych z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym, pozwala zauważyć coraz silniej uwidaczniającą się tendencję do ekonomiczności języka.

https://doi.org/10.7592/Tertium2018.3.2.biadala
PDF

Bibliografia

Biolik, Maria, Jerzy Duma (red.) (2011) Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn:Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Breza, Edward (1998) „Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy)”. [W:] Ewa Rzetelska-Feleszko (red.) Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN; 343-361.

Gałkowski, Artur (2011) Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Wyd. 2.; Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gałkowski, Artur (2014) „Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej”. [W:] [Poznańskie Spotkania Językoznawcze XXVII] Magdalena Graf (red.) Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 63-72.

Młynarczyk, Ewa (2016) „Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych)”. [W:] [Poznańskie Spotkania Językoznawcze XXXII] Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 117-125.

Rzetelsko-Feleszko, Ewa (2006) W świecie nazw własnych. Warszawa-Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Siwiec, Adam (2012) Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szczepańska, Elżbieta (1994) Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim. Kraków: Universitas; 17-18.

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.