Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej stosowane w Półroczniku Językoznawczym Tertium

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym PJT stosuje zasady obowiązujące w naukach humanistycznych i społecznych, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct):

Zasady etyki wydawniczej

PJT monitoruje przestrzeganie zasad ww. Kodeksu przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi.

PJT przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych.

PJT dochowuje standardów edytorskich.

PJT wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę.

PJT informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające autorów oraz wszelkie zainteresowane instytucje.

PJT wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

PJT dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Szczegółowe informacje na temat zasad etyki publikacyjnej można znaleźć tutaj: https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics.

Obowiązki Redakcji PJT:

prowadzenie niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej;

podejmowanie decyzji o przyjęciu prac do druku przez PJT w sposób jawny i przejrzysty;

zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Obowiązki Autorów:

Autorzy składają oświadczenie, że zapoznali się z zasadami etyki obowiązującymi w PJT;

Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym;

Autorzy w przypadku współautorstwa są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.