Półrocznik Językoznawczy Tertium https://journal.tertium.edu.pl/JaK <p>lPismo wydawane przez <a href="https://tertium.edu.pl/">Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium".</a></p> <p><strong>UWAGA: WAŻNE - od 15 września 2022 przechodzimy w pełni na niniejszą platformę obsługi czasopisma i rezygnujemy z dotychczasowej platformy Scholar One. Wszelkie nowe artykuły prosimy zgłaszac tylko tutaj. </strong></p> <p>Czasopismo <em>Półrocznik Językoznawczy Tertium</em> zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji <a href="https://tertium.edu.pl/konferencje-tertium/jezyk-trzeciego-tysiaclecia-ix/">Język trzeciego tysiąclecia IX</a> zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.</p> <p>Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne. </p> <p>Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne i językoznawstwo stosowane. Przyjmujemy artykuły pisane w języku polskim i angielskim (minimalny rozmiar artykułu to 6000 słów czyli ok. 10 stron). W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzje.</p> <p>Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi dziedzinami oraz dziedzinami pokrewnymi.</p> <p>Artykuły, wcześniej niepublikowane, można przesyłać po zarejestrowaniu się na powyższej witrynie i zalogowaniu. Wszystkie artykuły podlegają <a href="https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article">podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji</a>.</p> <p>Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji należy się zarejestrować na niniejszej witrynie i wprowadzić dane osobowe (w tym biogram) i aktualne metadane artykułu. Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.</p> <p>Teksty do kolejnego numeru prosimy przesyłać nie później niż do <strong>15 października 2022 r.</strong></p> <p>Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji (przez nasz ogólny mail kontaktowy).</p> <p>Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w <a href="https://journal.tertium.edu.pl/JaK/indeksowanie">ważnych miedzynarodowych indeksach.</a> Jest również <strong>objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego <a href="https://punktacja.atmatic.pl/search/journal?search_journal%5Bname%5D=P%C3%B3%C5%82rocznik+J%C4%99zykoznawczy+Tertium&amp;search_journal%5Bissn%5D=&amp;search_journal%5Beissn%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_value_start%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_value_end%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_year_start%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_year_end%5D=">20 punktów</a> (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).</strong></p> <p>Publikacja czasopisma jest także wspierana przez dwie estońskie instytucje: <a href="http://www.folklore.ee/kirjastus/eth/">ELM Scholarly Press</a> oraz <a href="https://www.folklore.ee/CEES/index_eng.php">Centre of Excellence in Estonian Studies</a>. </p> <p><strong><img src="http://journal.tertium.edu.pl/public/site/images/fimagis/logo-ministerstwo-poziom-pl-547938b2b1b94f06bba97a61985f8966.png" alt="" width="300" height="107" /></strong></p> <p><img src="https://server674212.nazwa.pl/tertium-ojs/public/site/images/mklag/cees-transparent-short-logo-11-smaller-cf7527ee1ad1b75720dd5c7e9919aafe.png" alt="" width="300" height="118" /></p> pl-PL <p>Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.</p> tlj@journal.tertium.edu.pl (Władysław Chłopicki) admin@tertium.edu.pl (admin) Wed, 29 Dec 2021 22:46:40 +0100 OJS 3.3.0.11 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Częstotliwość występowania przymiotników w mowie mężczyzn i kobiet we współczesnym serialu telewizyjnym ,,Homeland" https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/134 <p><em>Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z zależnościami między językiem i płcią oraz </em><br /><em>przedstawia wyniki badania nad częstotliwością występowania przymiotników w języku </em><em>męskich i kobiecych postaci serialu telewizyjnego „Homeland”. Za podstawę teoretyczną </em><em>części empirycznej badania posłużyły klasyczne prace badawcze (Lakoff 1975; Butler 1990; </em><em>Meyerhoff 2006), które wskazują cechy szczególne dla języka w zależności od płci nadawcy </em><em>oraz definiują czynniki odpowiedzialne za różnice w języku kobiet i mężczyzn. Badanie zostało </em><em>przeprowadzone ręcznie, z małą pomocą narzędzi elektronicznych, na osobiście stworzonym </em><em>korpusie językowym zawierającym listy dialogowe z serialu. Wyniki jasno pokazują, że w badanym korpusie częstotliwość pojawiania się przymiotników w języku kobiet jest wyższa niż </em><em>w języku mężczyzn.</em></p> Marian Żmigrodzki Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/134 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Lis, a może Lisica? https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/201 <p><em>Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce przekładu na język polski osobowych nazw własnych w powieści Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książę”. Głównym celem pracy jest pokazanie możliwej interpretacji pochodzenia imion bohaterów pierwszoplanowych książki (nawiązania do funkcjonujących w literaturze i kulturze symboli róży i lisa oraz wykazanie powiązań bohaterów „Małego Księcia” z rzeczywistymi osobami z otoczenia pisarza), a także próba analizy wybranych przez polskich tłumaczy strategii tłumaczeniowych pod kątem zgodności z tekstem oryginalnym. Podstawowy korpus badawczy składa się z oryginalnej francuskiej wersji powieści oraz piętnastu wybranych polskich przekładów wydanych w latach 1947–2021.</em></p> Agnieszka Seweryn Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/201 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Analiza strategiczna problemów tłumaczeniowych w polskiej powieści kryminalnej https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/198 <p><em>Artykuł ukazuje proces decyzyjny tłumacza oraz stosowanie strategii i technik przekładowych</em><br /><em>w tłumaczeniu na język angielski współczesnej polskiej powieści kryminalnej pt.,,Seans w </em><br /><em>Domu Egipskim”. Głównym celem studium jest przeanalizowanie problemów tłumaczeniowych, takich jak kulturemy lub idiomy oraz rozważenie luk pragmatycznych, które pojawiają się w procesie tłumaczenia powieści z polskiego na angielski. Dynamiczna i kontekstowa analiza strategiczna poprowadzona zgodnie z metodologią ARTS (badania w działaniu) oraz oparta na minimalistycznym modelu kompetencji według Pyma z 2003 roku, prowadzi do wniosków na temat istoty wiedzy kulturowej, świadomości znaczeń kulturowych zakodowanych w kulturemach, a także założeń pragmatycznych w komunikacji międzykulturowej. Wnioski z przedstawionego studium przypadku podkreślają mediacyjną rolę tłumacza podczas „strategicznej gry tłumaczeniowej” oraz w pokonywaniu barier </em><em>komunikacyjnych wynikających z różnic kulturowych.</em></p> Maria Piotrowska Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/198 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Przekład semiotycznej „polifonii” tekstów jako działanie kulturotwórcze https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/202 <p><em>Powieść „Mistrz i Małgorzata” jest powszechnie uważana za arcydzieło literackie Michaiła Bułhakowa. Jest ona mieszanką gatunków literackich, motywów, tematów, obrazów i odniesień intertekstualnych. Wszystkie elementy, o których wyżej mowa współdziałają w tworzeniu powieści „polifonicznej”, w ujęciu Bachtina, nie tylko gdy chodzi o odmienny charakter i „głos” pojedynczych postaci, ale także o odniesienie do „wielopoziomowej” konstrukcji samego tekstu. </em><em>Artykuł zilustruje cechy charakterystyczne powieści Bułhakowa oraz semiotyczny charakter tego utworu, w tym jego zdolność do generowania znaczeń, a więc „semiozy” zdefiniowanej m.in. przez C. S. Peirce’a jako „moc” znaczeniotwórcza niektórych procesów semiotycznych. Autorka niniejszej pracy postara się też znaleźć odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powieść ta była wielokrotnie tłumaczona na język polski i włoski od 1967 roku, kiedy to pierwsze wydanie powieści ukazało się w Europie Zachodniej. Ze względu na bardzo specyficzną konstrukcję fabuły i formalne aspekty powieści tłumacze musieli zmierzyć się ze znaczną liczbą problemów „nieprzekładalności”, które mogli rozwiązać jedynie wykorzystując swój potencjał twórczy. Roman Jakobson omawiając kwestię nieprzekładalności stwierdził, że dla tego, co nieprzetłumaczalne – na przykład poezji – „możliwa jest tylko twórcza transpozycja”. Dzięki kreatywności tłumacze mogli także odkryć dalsze interpretacje literatury Bułhakowa, tworzyć i wykonać akt kulturotwórczy, ponieważ ich wysiłki oferują nowy punkt widzenia na rzeczywistość i jej postrzeganie, szerszą wiedzę o życiu społecznym nie tylko, gdy chodzi o czasy radzieckie, ale w bardziej uniwersalnej perspektywie. Ponadto mogli stworzyć także nowe modele tekstu i literackości. Dlatego powieść Bułhakowa była tłumaczona tak wiele razy i nadal jest tłumaczona na dwa wybrane przez autorkę artykułu języki (włoski i polski). I jest to również powód, dla którego można nadal uznać „Mistrza i Małgorzatę” za dzieło tekstotwórcze i kulturotwórcze, mimo że jego pierwsze wydanie ukazało się w 1940 roku.</em></p> Caterina Squillace Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/202 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Osoby starsze jako niezbadana grupa odbiorców przekładu audiowizualnego https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/174 <p><em>W ostatnich latach zauważalna jest zmiana podejścia do usług oferowanych w ramach </em><br /><em>przekładu audiowizualnego i dostępności mediów. Zamiast skupiać się na konkretnej grupie </em><br /><em>widzów, widoczne jest dążenie do bardziej uniwersalnych rozwiązań, które brałyby pod uwagę odbiorców o różnej charakterystyce. Zgodnie z tym podejściem niektórzy badacze sugerują na przykład, że napisy dla niesłyszących (SDH) czy aplikacje dostępnościowe stworzone z myślą o osobach niewidomych mogłyby być użyteczne także dla osób starszych. U tej grupy widzów mogą występować typowe dla starzenia zmiany w narządach zmysłu czy obniżenie sprawności poznawczej, co może mieć istotny wpływ na proces oglądania filmów oraz preferowaną metodę tłumaczenia. Biorąc pod uwagę starzenie się populacji wielu krajów, można założyć, że osoby starsze stanowią ważną część grupy potencjalnych klientów kin. Niestety niewiele wiadomo na temat konkretnych potrzeb i preferencji osób starszych związanych z przekładem audiowizualnym, ponieważ dotychczasowe badania skupiały się na młodszych widzach. Celem tego artykułu jest krótkie scharakteryzowanie osób starszych jako odbiorców przekładu audiowizualnego oraz omówienie tematów, jakie mogą podjąć przyszłe badania nad tą grupą widzów.</em></p> Sonia Szkriba Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/174 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Interpunkcja w tłumaczeniu https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/195 <div> <p class="NotesandReferenceswords"><em>Przekład interpunkcji jako osobne i wymagające zadanie tłumacza jest kwestią niedocenianą zarówno przez nauczających warsztatu, jak i przez badaczy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę problemu, a także wskazanie i opisanie technik stosowanych w tłumaczeniu na język włoski polskich kontekstów wymagających użycia myślnika (wł. </em>lineetta<em>). Jako znak, którego zastosowania znacząco różnią się w obu badanych językach, myślnik pozwala dostrzec konteksty wymagające kontrastywnego zestawienia dwóch norm przestankowania. </em><em style="font-size: 0.875rem;">Materiał językowy poddany analizie obejmował zbiór reportaży Mariusza Szczygła </em><span style="font-size: 0.875rem;">Nie ma </span><em style="font-size: 0.875rem;">opublikowany w 2018 przez wydawnictwo Dowody na Istnienie oraz włoskie wydanie tomu w przekładzie Marzeny Borejczuk – </em><span style="font-size: 0.875rem;">Quello che non c’è </span><em style="font-size: 0.875rem;">(Nottetempo, 2021). Analiza ilościowa przykładów wyekscerpowanych z polsko-włoskiego korpusu wykazała znaczną przewagę użyć myślnika w języku polskim (znak pojawił się ponad dziesięciokrotnie częściej w polskiej części materiału). Analiza jakościowa pozwoliła wyodrębnić zastosowane w przekładzie techniki: rozwiązania polegające na odwołaniu się do innych znaków interpunkcyjnych (przecinka, dwukropka i wielokropka), modyfikacje na poziomie leksyki (uzupełnienie tekstu o informacje, których nośnikiem jest w polszczyźnie myślnik) i składni (wprowadzenie dodatkowych podziałów syntaktycznych, zmiana szyku zdania). Przeprowadzona analiza i płynące z niej wnioski mogą być podstawą do dalszych badań kontrastywnych nad interpunkcją, a także przyczynkiem do uzupełnienia dydaktyki języków obcych o zagadnienia związane z przestankowaniem.</em></p> </div> Katarzyna Foremniak Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/195 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Prekursor czy jednorazowy przebój? https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/192 <div><em>Artykuł jest próbą analizy międzynarodowego sukcesu duńskiego serialu telewizyjnego Rita (TV2 Denmark - Netflix, 2012-2020). Autorka lokuje serial w szerszym kontekście kulturowym i historycznym i traktuje go jako egzemplifikację zmiany w sposobach reprezentacji nauczycieli we współczesnych narracjach. Argumentacja autorki opiera się na trzech zasadniczych założeniach. Po pierwsze, Rita pokazuje, że po spadku popularności gatunku na przełomie XIX i XX wieku do łask wracają narracje audiowizualne skoncentrowane na szkole. Trend ten związany jest z rozwojem telewizji “post-internetowej” i platform Over the Top (OTT). Po drugie, atrakcyjność Rity wiąże się z nowatorskim zastosowaniem przez producentów serialu konwencji znanych z wcześniejszych produkcji skandynawskich oraz motywów znanych z seriali o „trudnych kobietach”. Dotyczy to zwłaszcza umiejętnej eksploracji prężnej i antybohaterskiej protagonistki serialu. Po trzecie, Rita może być uważana za wczesną oznakę zmiany sposobu przedstawiania w mediach życia szkoły i nauczycieli. Autorka sugeruje, że ​​serial Rita może zapowiadać pojawienie się w niedalekiej przyszłości wielu podobnych, wymykających się stereotypom medialnych obrazów nauczycieli.</em></div> Małgorzata Nicieja Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/192 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Podróż do Cesarstwa Marokańskiego https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/194 <p><em>Jan Potocki – polski podróżnik, geograf, etnograf i pisarz, znany przede wszystkim jako autor Rękopisu znalezionego w Saragossie, udał się na wyprawę po Maroku w roku 1791. W roku 1792 ukazały się wspomnienia z podróży zatytułowane ‘Voyage dans l'Empire de Maroc, fait en l'année 1791. Suivi du Voyage de Hafez, récit oriental’, których polski przekład opublikowany został w zbiorowym opracowaniu Leszka Kukulskiego pt. ‘Podróże’ w roku 1959. Natomiast w roku 2014, nakładem marokańskiego wydawnictwa Kalimat, ukazało się arabskie tłumaczenie </em><em>ʿAbd Allāha</em><em> Bāʻalī zatytułowane ‘Yān Būtūtskī. Jan Potocki. Riḥla fī Imbirāṭūriyyat al-Maġrib tammat <u>h</u>ilāla sanat 1791’. Artykuł przedstawia okoliczności powstania dzieła, prezentując z perspektywy porównawczej wybrane techniki i strategie</em>.</p> Agnieszka Pałka-Lasek Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/194 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zarys mechanizmów językowych w niemieckich kawałach https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/203 <p><em>Obiektem bliższej obserwacji w niniejszym artykule jest językowa analiza niemieckich kawałów (dowcipów) jako krótkich form humorystycznych, w szczególności analiza zawartych w nich „nieporozumień” językowych, które są strategicznym wyróżnikiem gatunkowym tych tekstów. Ich głównym zadaniem jest zażartowanie z kogoś i rozśmieszenie innych. Przeprowadzona analiza lingwistyczna „nieporozumień” językowych porusza różne aspekty komunikacyjne osadzone w perspektywie społecznej: zarówno pragmatykę komunikacji międzykulturowej, kreatywność w komunikacji wewnątrzkulturowej, jak i humor w kulturze i komunikacji. Materiał badawczy wykorzystany do niniejszej analizy tworzy korpus utworzony z ponad 400 niemieckich kawałów pochodzących z różnych źródeł, w większości zaczerpniętych ze zbiorów internetowych. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie różnych perspektyw badawczych i analiza językowych mechanizmów służących tworzeniu „nieporozumień” językowych na podstawie wprowadzonych 13-tu kategorii opisujących bliżej gatunek tekstu ‘kawał’ z uwzględnieniem niemieckiej specyfiki kulturowej.</em></p> Dorota Biadala Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/203 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 Jak cię widzą, tak cię piszą https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/199 <p><em>Recenzja monografii poświęconej wyobrażeniom narodów w świecie dyskursu prasowego XX i XXI wieku, której celem jest odkrycie i opis sieci konceptualizacji kulturowych, ukazanie konotacji, które tworzą jej architekturę w postaci węzłów oraz połączeń miedzy nimi, zgrupowanych w klastry. Poszukiwania autorki dotyczą głównie ciągłości i ewolucji, co warunkuje dobór czasowych ram, obejmujących okresy przełomowe lub szczególnie ważne w życiu narodu. </em></p> Ewa Masłowska Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/199 Thu, 06 Jan 2022 00:00:00 +0100 Podrecznik do korpusologii https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/197 <p><em>Recenzja książki</em></p> Maciej Rak Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/197 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 Martin Hilpert, Ten Lectures on Diachronic Construction Grammar. Leiden, Boston: Brill, 2021 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/200 <p><em>Recenzja ksiązki</em></p> Joanna Podhorodecka Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/200 Thu, 06 Jan 2022 00:00:00 +0100 O nienaukowym umiłowaniu języka https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/187 <p><em>Celem artykułu jest analiza treści (postów, memów) publikowanych przez administratora społeczności wirtualnej „The Language Nerds” w serwisie społecznościowym Instagram, a także wybranych, powiązanych z nimi komentarzy zamieszczanych przez członków społeczności zarówno na Instagramie jak i Facebooku. Badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakiego typu treści stanowią zasadnicze spoiwo grupy. W tym celu dokonana została klasyfikacja postów w oparciu o wyróżnione w procesie ich kreowania dominanty funkcjonalne. Wyodrębniono sześć zasadniczych klas: 1. memy o dominującej funkcji humorystycznej, 2. zagadki logiczno-językowe, 3. posty kreowane w oparciu o specyfikę obrazowania pojęć w danym języku (Językowy Obraz Świata), 4. posty o dominującej funkcji metajęzykowej, 5. posty o dominującej funkcji prezentatywnej (charakteryzujące prototypowego członka grupy własnej), 6. posty o charakterze wypowiedzi argumentacyjnych. Następnie każda z klas została szczegółowo opisana i zilustrowana wybranymi przykładami spośród 220 przebadanych postów. Zawartość treściowa wszystkich wyróżnionych klas wskazuje, że zasadniczym czynnikiem integrującym społeczność jest język, przy czym istotna jest wykazana w badaniu różnorodność perspektyw jego wykorzystania jako narzędzia konstruowania tożsamości członków społeczności. W świetle przeprowadzonej analizy statystycznej największą rolę w generowaniu homogeniczności grupy odgrywa humor językowy.</em></p> Krzysztof Ozga Prawa autorskie (c) 2021 Półrocznik Językoznawczy Tertium https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/187 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100