Recenzje

Proces recenzji

Półrocznik Językoznawczy Tertium, ściśle egzekwuje zasady podwójnej poufnej, anonimowej recenzji zgłaszanych do publikacji artykułów. Każdy przesłany artykuł jest najpierw oceniany przez jednego z Redaktorów. Jeśli nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, zostaje przypisany do odpowiedniego Redaktora Działu, który przydziela go dwóm recenzentom współpracujących z czasopismem - mogą to być członkowie Rady Naukowej. albo inni recenzenci będący ekspertami w specjalistycznej dziedzinie, której dotyczy artykuł. W każdym z tych przypadków przestrzegana jest polityka niezależności recenzentów od autorów, w szczególności autorzy i recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej instytucji.

Zazwyczaj recenzenci mają 3-4 tygodnie na recenzję artykułu, po czym autorzy są proszeni o poprawę artykułów zgodnie z zaleceniami recenzentów oraz redaktora działu w uzgodnionym terminie, zwykle nie więcej niż 4-8 tygodni. Po poprawieniu artykułów i zaakceptowaniu ich przez redaktora działu, są one wysyłane do redaktorów czasopisma, którzy kierują je do redakcji do jednego z asystentów redakcji. Sprawdzają oni artykuły pod względem zgodności z wymogami formalnymi czasopisma, w tym zgodność z obowiązkowym szablonem i stylem bibliograficznym.

Po zakończeniu prac redaktorzy przypisują artykuł do konkretnego numeru czasopisma. Przed ostateczną publikacją autorzy w porozumieniu z redaktorami dokonuja aktualizacji swoich danych i biogramu, który pojawi się na stronie, tytułów, streszczeń i bibliografii. Autorzy mają prawo wglądu do artykułu przed ostateczną publikacją i zgłoszenia poprawek.

Recenzenci oceniają każdy artykuł według skali:

  • Przyjąć do publikacji
  • Przyjąć do publikacji po niewielkich zmianach
  • Przyjąć do publikacji pod warunkiem istotnych korekt
  • Poprawić i złożyc ponownie do recenzji
  • Odrzucić i zachęcić do zlożenia do innego czasopisma
  • Odrzucić

Przy recenzji oceniają artykuł kierując się kryteriami, oryginalności i istotności badań, przejrzystości, poprawności metodologicznej, jakości wniosków, jakości warsztatu bibliograficznego oraz poprawności językowej.   

Recenzenzci otrzymują do wykonania recenzji specjalny szablon. 

W pierwszych latach funkcjonowania czasopisma Redakcja powołała i współpracowała z Radą Recenzentów. Obecnie lista recenzentów jest publikowana corocznie  za rok poprzedni. 

Lista recenzentów za rok 2023

Lista recenzentów za rok 2022

Lista recezentów za rok 2021

Lista recenzentów za rok 2020