Recenzje

Proces recenzji

Półrocznik Językoznawczy Tertium, ściśle egzekwuje zasady podwójnej poufnej, anonimowej recenzji zgłaszanych do publikacji artykułów. Każdy przesłany artykuł jest najpierw oceniany przez jednego z Redaktorów. Jeśli nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, zostaje przypisany do odpowiedniego Redaktora Działu, który przydziela go dwóm recenzentom współpracujących z czasopismem - mogą to być członkowie Rady Naukowej. albo inni recenzenci będący ekspertami w specjalistycznej dziedzinie, której dotyczy artykuł. W każdym z tych przypadków przestrzegana jest polityka niezależności recenzentów od autorów, w szczególności autorzy i recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej instytucji.

Zazwyczaj recenzenci mają 3-4 tygodnie na recenzję artykułu, po czym autorzy są proszeni o poprawę artykułów zgodnie z zaleceniami recenzentów oraz redaktora działu w uzgodnionym terminie, zwykle nie więcej niż 4-8 tygodni. Po poprawieniu artykułów i zaakceptowaniu ich przez redaktora działu, są one wysyłane do redaktorów czasopisma, którzy kierują je do redakcji do jednego z asystentów redakcji. Sprawdzają oni artykuły pod względem zgodności z wymogami formalnymi czasopisma, w tym zgodność z obowiązkowym szablonem i stylem bibliograficznym.

Po zakończeniu prac redaktorzy przypisują artykuł do konkretnego numeru czasopisma. Przed ostateczną publikacją autorzy w porozumieniu z redaktorami dokonuja aktualizacji swoich danych i biogramu, który pojawi się na stronie, tytułów, streszczeń i bibliografii. Autorzy mają prawo wglądu do artykułu przed ostateczną publikacją i zgłoszenia poprawek.

Recenzenci oceniają każdy artykuł według skali:

  • Przyjąć do publikacji
  • Przyjąć do publikacji po niewielkich zmianach
  • Przyjąć do publikacji pod warunkiem istotnych korekt
  • Poprawić i złożyc ponownie do recenzji
  • Odrzucić i zachęcić do zlożenia do innego czasopisma
  • Odrzucić

Przy recenzji oceniają artykuł kierując się kryteriami, oryginalności i istotności badań, przejrzystości, poprawności metodologicznej, jakości wniosków, jakości warsztatu bibliograficznego oraz poprawności językowej.   

Recenzenzci otrzymują do wykonania recenzji specjalny szablon. 

W pierwszych latach funkcjonowania czasopisma Redakcja powołała i współpracowała z Radą Recenzentów. Obecnie lista recenzentów jest publikowana corocznie  za rok poprzedni. 

Lista recenzentów za rok 2022

Lista recezentów za rok 2021

Lista recenzentów za rok 2020