Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy mailowe użyte w trakcie rejestracji użytkowników tej witryny będą wykorzystane wyłącznie dla celów określonych przez redakcję niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane osobom trzecim w żadnych innych celach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, które zbieramy w związku aktywnością Pana/Pani na stronie  www.journal.tertium.edu.pl, oraz poprzez komunikację mailową inicjowaną przez Pana/Panią, jest Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej Tertium z siedzibą w Krakowie,  adres korespondencyjny: ul. 29 listopada 130 pok. 407, 31-406 Kraków. Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tertium.edu.pl.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w treści zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych