Transfer kodów kulturowych w komunikacji międzykulturowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

kody kulturowe
system poznawczy
błędy informacyjne i semantyczne
komunikacja międzykulturowa

Jak cytować

Leontjeva, O. (2023). Transfer kodów kulturowych w komunikacji międzykulturowej: błędy informacyjne i semantyczne. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 33–57. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.226

Abstrakt

Jednym z czynników wpływających na jakość komunikacji międzykulturowej jest poprawna transmisja informacji i składnika semantycznego kodów realizujących model kultury. Wchodząc w kontakt z kodami obcej kultury poprzez język, komunikator mimowolnie popełnia błędy, gdy kody one przekształcane w system kodów własnej kultury. W efekcie dochodzi do niezrozumienia, a często niezrozumienia znaczeń kulturowych, co prowadzi do pewnego konfliktu – ukrytego lub jawnego – w komunikacji międzykulturowej. Wyróżniamy kilka takich błędów, które występują podczas transferu informacji i jej przekształcania - są to błąd percepcji kodu, błąd dekodowania, błąd niedopasowania, błąd połączenia wynikający z błędu przejściowego, błąd replikacji oraz błąd transpozycji z naruszeniem integralności semantycznej. Wszystkie te błędy powstają w indywidualnym systemie poznawczym na skutek niedostatecznej wiedzy i zrozumienia obcej kultury oraz na skutek rozbieżności między systemem kodów jednej kultury a systemem kodów innej..

https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.226
PDF (English)

Bibliografia

Алефиренко, Николай [Alefirenko, Nikolay] (2012) Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка. Москва: Флинта: Наука.

Алефиренко, Николай [Alefirenko, Nikolay] (2020) “Код культуры в двуязычной картине мира“; 7-20. Retrieved from: https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/katedra-ruskeho-jazyka-a-literatury/philologia-rossica/philologia-rossica-2/3-studie/1.pdf.

Аванесова, Галина, Ирина Купцова [Avanesova, Galina, Irina Kuptsova] (2015) “Коды культуры: понимание сущности, функциональная роль в культурной практике”. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 4 (47); 28-37.

Белянин, Валерий [Belyanin, Valery] (2003) Психолингвистика. Москва: Флинта.

Дейк ван, Теон. А. [Dijk van, Teun A.] (1989) Язык. Познание. Коммуникация. Москва: Прогресс.

Hyatt, David, Hugh Escott, Robin Bone (2022) “‘Addressing’ Language Deficit: Valuing Children's Variational Repertories”. Literacy, 56 (3); 212-224.

Кармин, Анатолий C. [Karmin, Anatoly S.] (2006) “Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы”. Вопросы философии, 2; 52-60.

Корчажкина, Ольга [Korchazhkina, Olga] (2016) “Естественная когнитивная система Homo Cognitionis: в поисках алгоритма человеческого мышления”. Проблемы искусственного интеллекта, 2(3); 25-38.

Красных, Виктория [Krasnykh, Victoria] (2002) Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Москва: Гнозис.

Ларина, Татьяна, Владимир Озюменко, Динбар Ишанкулова [Larina, Tatyana, Vladimir Ozyumenko, Dilbar Ishankulova] (2011) “О позитивном мышлении представителей англосаксонской культуры и его отражение в языке и коммуникации”. Вопросы психолингвистики, 13; 52-63.

Лотман, Юрий [Lotman Yuri] (1996) Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. Москва: Языки русской культуры.

Маслова, Валентина [Maslova, Valentina] (2001) Лингвокультурология. Москва: Академия.

Некрасов, Сергей, Наталия Молчанова [Nekrasov, Sergey, Natalia Molchanova] (2009) “Значение теории фреймов в современной науке’. Nomothetika, 16 (71); 13-17.

Oksaar, Else (1998) Kulturemtheorie: ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung. Göttingen

Падучева, Елена [Paducheva, Elena] (1996) “Феномен Анны Вежбицкой” /В кн: Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва:Русские словари; 5-32.

Pamies, Antonio (2017) “The Concept of Cultureme from a Lexicographical Point of View‘”. Open Linguistics, 3 (1); 100-114.

Философская энциклопедия [Philosophical encyclopedia] Когнитивная система. Retrieved from: https//dic.academic.ru.

Polanyi, Michael (1969) Knowing and Being. Chicago: University of Chicago Press

Пархомовский, Виктор [Porhomovsky, Victor] (2016) “Этничность в межкультурной коммуникации”. Вопросы психолингвистики, 3 (29); 258-268.

Пушилина, Наталия, Наталия Моханкова, Елена Широких [Pushilina, Natalia, Natalia Mokhankova, Elena Shirokikh] (2015) “Коммуникативные неудачи в межкультурной коммуникации: причины, типология, стратегии минимизации”. Вестник Удмуртского университета, 6; 28-34.

Рябова, Марина [Ryabova, Marina] (2009) “Характер ассимиляции культурных смыслов при переводе”. Вестник Челябинского государственного университета, 10 (148); 114-120.

Серёгина, Татьяна [Seryogina, Tatyana] (2020) “Модели межкультурной коммуникации”. Власть, 1; 119-124.

Симбирцева, Наталья [Simbirtseva, Natalia] (2016) “Код культуры как культурологическая категория”. Знание. Понимание. Умение, 1; 157-167.

Simpson, Andrew (2019) Language and Society. Oxford University Press.

Simpson, Paul (1993) Language, Ideology and Point of View. London: Routledge.

Стёпкин, Игорь [Styopkin, Igor] (2001) Речевое воздействие: проблема понимания инокультурного текста. Москва: МГЛУ.

Телия, Вероника [Telia, Veronica] (1999) „Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры”. Фразеология в контексте культуры; 13-24.

Выготский, Лев [Vygotsky, Lev] (2016) История развития высших психических функций. Москва: Юрайт.

Вежбицкая, Анна [Wierzbicka, Anna] (1996) Язык. Культура. Познание. Москва: Языки русской культуры.

Жаркова, Татьяна [Zharkova, Tatyana] (2011) “Лакуны в межкультурной коммуникации”. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики, 13; 225-227.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.