Użycie form adresatywnych w tekstach literackich jako odzwierciedlenie otwartości na doświadczenia Carla Rogersa

Dmytro Teterya

Abstrakt


W artykule podjęta została próba zastosowania koncepcji dystansów interpersonalnych, wyrażanych w tekstach literackich poprzez formy adresatywne, do pomiaru stopnia otwartości na doświadczenia (zgodnie z teorią Carla R. Rogersa) u wybranych bohaterów tekstów literackich. Zdaniem C. Rogersa, otwartość na doświadczenie jest kluczem do sukcesu, gdyż organizm człowieka – pod wpływem przyswajanych nowych doświadczeń – jest w stanie szybko i elastycznie się zmieniać. W efekcie osoby o wysokim stopniu otwartości na doświadczenia wybierają sytuacje i zdarzenia pozytywnie wpływające na ich ogólny rozwój. Punkt wyjścia dla proponowanych rozważań stanowi teoria dystansów personalnych, dystansu psychofizycznego oraz koncepcja Carla Rogersa. Celem podrzędnym artykułu jest ocena skuteczności konstruktu badawczego i odpowiedź na pytanie, czy prezentowana w niniejszym artukule koncepcja dystansów interpersonalnych może być realnie wykorzystywana w stosunku do jednostek ludzkich, jak również odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy dążeniem do zmniejszenia dystansu interpersonalnego między nadawcą i odbiorcą komunikatu a stopniem otwartości na doświadczenia C. Rogersa.

Słowa kluczowe


dystans interpersonalny; teoria Rogersa; formy adresatywne; otwartość na doświadczenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Austin, J. Langshaw (1993) Jak działać słowami w: Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne / John Langshaw Austin, przeł., wstępem i przypisami opatrzył oraz skorowidze sporządził Bohdan Chwedeńczuk ; przekł. przejrz. Jan Woleński, Warszawa, PWN, 550-572.

Głowacki, Janusz (1999) Czwarta siostra, w: Trans/formacja Dramat polski po 1989 roku. Antologia, Instytut Badań Literackich, Warszawa.

Erikson, E. Homburger (2000) Dzieciństwo i społeczeństwo. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Hall, Edward (2001) Ukryty wymiar. Warszawa: Muza S.A.

Myśliwski, Wiesław (2012) Requiem dla gospodyni, w: Trans/formacja Dramat polski po 1989 roku. Antologia, Instytut Badań Literackich, Warszawa.

Lawrens, A. Pervin, Oliver P. John (2002) Osobowość – teorie i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rogers, R. Carl (2012) O stawaniu się osobą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Rogers, R. Carl (2012) Sposób bycia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Rogers, R. Carl (1984) Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych, rozwinięta w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Searle, R. John, (1987) Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, (John R. Searle, Speech Acts. An Essay in the Ohilosophy of Language, 1977), przeł. B. Hwedeńczuk, Warszawa, IWPW, 74-127.

Tomiczek, Edward (1983) System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław: WUW.

Cialdini, Robert (2013) Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk, GWP.

Johanson, Jan, Vahlne, Jan-Erik (1977) The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, in: Journal of International Business Studies, Vol. 8, No. 1, s. 23–32.

Ciszewska-Mlinarič, Mariola, Wąsowska, Aleksandra (2012) Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, in: Management and Business Administration. Central Europe, s. 3-22.
DOI: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2018.3.2.teterya

Refbacks

  • There are currently no refbacks.