Komunikacja a Teoria Modeli Relacyjnych

Jerzy Grzegorz Świątek

Abstrakt


Streszczenie: Artykuł podejmuje kwestię roli modeli poznawczych czy ram doświadczeniowych w komunikacji, a szczególnie w dyskursie perswazyjnym. Jedną z takich ram są modele relacyjne opisujące uniwersalne mechanizmy podejmowania decyzji społecznych. Ponieważ modele relacyjne odnoszą się do ostatecznych kryteriów podejmowania wszelkich decyzji są one albo implicytnie przyjmowane przez uczestników aktów komunikacyjnych albo też są negocjowane. Jeżeli zaś nie są one negocjowane, a uczestnicy aktu komunikacyjnego prowadzą dyskurs w ramach różnych modeli relacyjnych to perswazja zasadniczo nie jest możliwa.Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński, Jerzy, Stanisława Niebrzegowska (2012) „Profile a podmiotowa interpretacja świata” [w:] Bartmiński, J. (red.) Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bernstein, Basil (1990) Odtwarzanie kultury (tłum. Z. Bokszański, A. Piotrowski)) Warszawa: PIW.

Buczkowska, Janina (2008) Znaczenie językowe a wiedza o świecie. Analiza pojęcia znaczenia w kontekście poznawczych funkcji języka. Studia Philosophiae Christianae 2, 5-25.

Fiske Alan.P, Nick Haslam (2005) “The Four Basic Social Bonds. Structures for Coordinating Interaction” [w:] M.W. Baldwin (red.) Interpersonal Cognition. The Guilford Press.

Gadamer, Hans-Georg (2004) Prawda i metoda (tłum. B. Baran). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Habermas, Jürgen (1999) Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t I. Warszawa: PWN.

Hall, Edward (1987) Bezgłośny język. Warszawa: PIW.

Johnson, Mark (1987) The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. University of Chicago Press.

Krzeszowski, Tomasz (1997) Angels and Devils in Hell: Elements of Axiology in Semantics. Warszawa: Energeia.

Meyer, Maciej (2007) „Koncepcja racjonalności i jej wpływ na powstanie psychologicznego nurtu ekonomii” Studia Europejskie, tom XVI.

Oates, Whitney, J. (1974) “Aristotle and problem of value” [w:] Aristotle: The Classical Heritage of Rhetoric, Erickson, K. V. (red.) Metuchen, 102–151.

Ollivier, Bruno (2010) Nauki o komunikacji (tłum. I. Piechnik). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Simon, Herbert A. (1957) Models of Man: Social and Rational. New York: Wiley.

Taylor, John R. (2001) Kategoryzacja w języku (tłum. A. Skucińska) Kraków.

Tversky, Amos, Daniel, Kahneman (2000) “Rational Choice and the Framing of Decisions” [w:] D. Kahneman, A. Tversky (red.), Choices, Values and Frames. Cambridge: Cambridge University Press
DOI: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2017.2.1.Swiatek

Refbacks

  • There are currently no refbacks.