Nabór artykułów

Redakcja czasopisma naukowego Półrocznik Językoznawczy TERTIUM zaprasza zainteresowanych autorów do nadsyłania tekstów do numeru specjalnego (2025), którego temat przewodni brzmi:

MIGRACJE, PRZEKŁAD, TOŻSAMOŚĆ
Migration, Translation, Identity

Migracje utożsamiane ze zmianą miejsca zamieszkania, transgranicznym przemieszczaniem się, podróżami w poszukiwaniu „lepszego życia” towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Podyktowane czynnikami polityczno-społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, dobrowolne lub wymuszone, odciskają piętno na życiu osób i społeczności migrujących. Wpływają także na jakość i styl życia społeczeństw przyjmujących migrantów, na kształtowanie i przewartościowanie ich postaw wobec Obcych, Innych, Odmiennych. Efektem migracji, zwłaszcza tej na szerszą skalę, jest tzw. trzecia przestrzeń, która w ujęciu społecznym staje się areną wzajemnych kontaktów, wpływów, konfrontacji, wymiany doświadczeń między kulturami, nierzadko również antagonizmów. W tej przestrzeni zachodzą procesy akulturacji jednostkowej (asymilacja, integracja marginalizacja, separacja) oraz zbiorowej (wyłączanie, segregacja, tygiel etniczny, pluralizm i wielokulturowość) (Berry 1992). Złożone procesy społeczne, połączone z jednostkowym doświadczeniem migracji stają się bodźcem do podejmowania nowych działań w sferze społecznej, politycznej oraz kulturowej, w tym literackiej. Pod ich wpływem rodzą się nowe artefakty kultury materialnej, również artystycznej, wysokiej. Przemianom podlegają formy i style komunikacji. Szczególnego znaczenia nabiera działalność translatorska, zarówno w odmianie ustnej, środowiskowej, jak i pisemnej. Przekład stanowi jeden z głównych czynników kształtujących procesy transferu nie tylko tekstów, ale i praktyk społecznych, idei, wartości, wiedzy. Traktując przekład szeroko, nie tylko jako językowy sposób komunikacji, ale i metaforycznie, jako przekład między różnymi pozajęzykowymi systemami doświadczenia i wiedzy, oraz kierując się „zwrotem na zewnątrz” w badaniach nad przekładem (Bassnett & Johnston 2019, Zwischenberger 2019), zapraszamy do zgłaszania tekstów reprezentujących różne ujęcia dyscyplinarne, teoretyczne i  metodologiczne.

Zapewniając autorom  możliwość kreatywnego, interdyscyplinarnego podejścia do proponowanego zagadnienia, proponujemy  poddać naukowej refleksji m.in. następujące zagadnienia:

Migracje, teksty, multimedia

 • Literatura w diasporze, literackie reprezentacje doświadczenia migracji
 • Przekład literatury emigracyjnej: konteksty, wyzwania, ograniczenia i oczekiwania
 • Gatunki „migracyjne” w przekładzie (fiction i non-fiction, literatura wspomnieniowa i pamięciowa, autobiografie, pamiętniki)
 • Migracje w systemach językowych (code-mixing, code switching, translingwalizm) jako problem translatorski
 • Reprezentacje migracji w innych formach medialnych i ich przekłady międzyjęzykowe i intersemiotyczne

 

Tłumacze, migranci, instytucje

 • Tłumacze ustni i pisemni w sytuacjach kryzysu uchodźczego: wyzwania, wymagania, wsparcie dla tłumaczy
 • Migranci jako tłumacze (środowiskowi), dzieci w roli tłumaczy (childbrokering)
 • Działalność tłumaczy na emigracji i w diasporze
 • Tłumacze i współpraca z (międzynarodowymi) instytucjami pomocowymi
 • Etyczne aspekty tłumaczenia ustnego i środowiskowego

 

Migracje, praktyki społeczne, transfer wiedzy

 • Przekład a języki i kultury mniejszościowe
 • Przekład, wielojęzyczność i praktyki translingwalne
 • Migracje a nauka, rola migracji i przekładu w transferze wiedzy i metodologii
 • Autoprzekład i twórczość dwujęzyczna
 • Autoprzekład a nauka
 • Doświadczenie migracji a tożsamość
 • Migracje idei w epoce cyfrowej
 • Transfer koncepcji i metodologii przekładoznawczych między dyscyplinami, tradycjami naukowymi, kulturowymi i narodowymi

 

Autorzy zainteresowani publikacją w naszym czasopiśmie są proszeni o przygotowanie tekstu w szablonie dostępnym na stronie internetowej czasopisma (www.journal.tertium.edu.pl), a następnie przesłanie go za pośrednictwem platformy po zarejestrowaniu / zalogowaniu się jako autor.

Termin nadsyłania tekstów  - 30 września 2024 r.  

Wszystkie nadesłane teksty naukowe przejdą proces podwójnej ślepej recenzji. Publikacja w naszym czasopiśmie jest bezpłatna, w otwartym dostępie.

Planowany termin ukazania się publikacji - 2025

 

Kontakt z redakcją:

Maria Mocarz-Kleindienst: maria.mocarz-kleindienst@kul.pl

Joanna Dybiec-Gajer: joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl

 

Półrocznik Językoznawczy Tertium: https://journal.tertium.edu.pl/

Krakowskie Towarzystwo Tertium (wydawca): https://tertium.edu.pl/