Czy językoznawstwo jest nauką przeterminowaną?

Dorota Szumska

Abstrakt


Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy zauważalny przyrost zbioru terminów we wszystkich praktycznie subdyscyplinach nauki o języku jest istotnie przerostem, a więc winien być traktowany w kategoriach nadmiaru, czy też raczej jest efektem rozwoju tzw. podejścia fasetowego/synkretycznego, promującego wieloaspektowość rozważań lingwistycznych, a więc w naturalny sposób wpływającego na rozbudowę ich metajęzyka. Przedstawione rozważania konkluduje stwierdzenie, że zasadnicze kryterium oceny kondycji warstwy terminologicznej językoznawstwa winno mieć nie tyle charakter ilościowy, ile jakościowy, co oznacza, że powinno być nim nie tylko zaplecze pojęciowe, którego dany termin jest wykładnikiem, ale także stopień jego „usieciowienia”, czyli wpisania się w cały aparat konceptualno-metodologiczny teorii, której jest wytworem.

Słowa kluczowe: termin, terminologia, metajęzyk, definicja.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bierwiaczonek, Bogusław (2008) „Czy językoznawstwo kognitywne jest autonomiczne?”. [W:] Piotr Stalmaszczyk (red.) Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. Kraków: Lexis; 120-131.

Gajda, Stanisław (1990) Wprowadzenie do teorii terminu. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich.

Grucza, Franciszek (1991) „Terminologia – jej przedmiot, status i znaczenie”. [W:] Franciszek Grucza (red.) Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 11-44.

Grzmil-Tylutki, Halina (2009) „Gatunek – kategoria analizy dyskursu”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXV; 87-98.

Kiklewicz, Aleksander (2008) „Dwanaście funkcji języka”. Lingvaria, 2; 9-28.

Lipczuk, Ryszard (2000) „O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy”. Lingua ac Communitas, 9; 169-176.

Pawłowski, Adam (2010) „Empiryczne i ilościowe metody badań wobec naukowego statusu współczesnego językoznawstwa”. [W:] Piotr Stalmaszczyk (red.) Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 117-131.

Popper, Karl ([1982]1996) Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu [The Open Universe. An Argument for Indeterminism] (tłum.) Adam Chmielewski. Kraków: Znak.

Sikora, Marek (1997) Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.

Szumska, Dorota (2010) „Presupozycja: pre-sąd czy przesąd. O nadużywaniu terminu «presupozycja» w analizie semantycznej” [W:] Halina Grzmil-Tylutki (red.) W poszukiwaniu znaczeń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 574–581.

Żmigrodzki, Piotr (2003) „Metalingwistyka jako krytyka idei i tekstów językoznawczych”. Polonica, XXII-XXIII; 5-17.

Żmigrodzki, Piotr (2005) „«Metalingwistyczne» i «niemetalingwistyczne» nauczanie przedmiotów językoznawczych”. Studia językoznawcze, 4; 451-461.
DOI: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2016.1.2.Szumska

Refbacks

  • There are currently no refbacks.