Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Półrocznik Językoznawczy Tertium?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Teksty przed przesłaniem do recenzji należy wkleić w załączony szablon (przygotowany wg wymagań APA, zwracając uwagę na obowiązujący styl sporządzania bibliografii):

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Zgłoszenie jest oryginalne, nie narusza praw osób trzecich i nie zostało uprzednio opublikowane ani nie zostało zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie (ewentualnie odpowiednie wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji).
 2. W przypadku więcej niż jednego autora, wkład poszczególnych autorów został określony procentowo w komentarzach do redakcji.
 3. Tekst został umieszczony w odpowiednim szablonie zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma. W szczególności w artykule zastosowano pojedyncza interlinię, czcionkę 12-punktową, kursywę zamiast podkreślania (z wyjątkiem adresów URL i numerów doi), a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich miejscach, nie zaś na końcu.
 4. Tekst jest zgodny z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów, które można znaleźć w części "O czasopiśmie".
 5. Akceptuję zasadę zapewniania podwójnej poufnej, anonimowej recenzji. przy przesyłania artykułów do publikacji. Dlatego przesyłam tekst pozbawiony informacji o autorze oraz jego afiliacji i adres email.
 6. Przeczytałem i akceptuję zasady etyki publikacji opublikowanej na stronie internetowej czasopisma.
 7. Jeśli zgłaszany artykuł zawiera rysunki, ilustracje, dowcipy rysunkowe itp., oo których prawa autorskie należą do osoby trzeciej, zwróciłem się do tej osoby trzeciej i uzyskałem niezbędne prawa autorskie. Wydawca czasopisma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przepisów w tym zakresie i wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.

 8. Przeczytałem i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych:

  Administratorem moich danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej Tertium z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków . Informacji na temat moich  danych osobowych udziela administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tertium.edu.pl.

  Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych w celu określonym w treści zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  W przypadku kiedy przetwarzanie moich  danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym mam prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  W związku z przetwarzaniem przysługuje mi  prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Prawa autorskie

All authors agree to an Attribution Non-Commercial Non Derivative Creative Commons License on their work

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy mailowe użyte w trakcie rejestracji użytkowników tej witryny będą wykorzystane wyłącznie dla celów określonych przez redakcję niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane osobom trzecim w żadnych innych celach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej Tertium z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Łobzowska 12, 31-140 Kraków . Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tertium.edu.pl.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w treści zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych