Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesuje nas perspektywa przede wszystkim synchroniczna oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne do badań nad językiem, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.    

Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych (językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne i nauczanie języków obcych).  W piśmie publikujemy też recenzje.

 

Działy

Od redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo teoretyczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Odmiany i rejestry języka polskiego

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przekładoznawstwo

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Komunikacja międzykulturowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo antropologiczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Językoznawstwo stosowane

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Redaktorzy
  • Alicja Witalisz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Półrocznik Językoznawczy Tertium, ściśle egzekwuje zasady podwójnej poufnej, anonimowej recenzji zgłaszanych do publikacji artykułów. Każdy przesłany artykuł jest najpierw oceniany przez jednego z Redaktorów. Jeśli nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, zostaje przypisany do odpowiedniego redaktora działu, który przydziela go dwóm recenzentom z Rady Recenzentów współpracujących z czasopismem. Jeżeli wśród Rady recenzentów nie ma ekspertów odpowiednich do oceny zgłoszonego artykułu, redaktor działu zwraca się do członków Rady Naukowej. W każdym z tych przypadków przestrzegana jest polityka niezależności recenzentów od autorów, w szczególności autorzy i recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej instytucji. Zazwyczaj recenzenci mają 3-4 tygodnie na recenzję artykułu, po czym autorzy są proszeni o poprawę artykułów zgodnie z zaleceniami recenzentów oraz redaktora działu w uzgodnionym terminie, zwykle nie więcej niż 4 tygodnie. Po poprawieniu artykułów i zaakceptowaniu ich przez redaktora działu, są one wysyłane do Redaktorów czasopisma, którzy kierują je do redakcji do jednego z asystentów redakcji. Sprawdzają oni artykuły pod względem zgodności z wymogami formalnymi czasopisma, w tym zgodność z obowiązkowym szablonem i stylem bibliograficznym. Po zakończeniu prac Redaktorzy przypisują artykuł do konkretnego numeru czasopisma. Przed ostateczną publikacją Redaktorzy dokonuja aktualizacji nazwisk autorów, tytułów, streszczeń i bibliografii.

Recenzenci oceniają każdy artykuł według skali:

  • Przyjąć do publikacji
  • Przyjąć do publikacji po niewielkich zmianach
  • Przyjąć do publikacji pod warunkiem istotnych korekt
  • Poprawić i złożyc ponownie do recenzji
  • Odrzucić i zachęcić do zlożenia do innego czasopisma
  • Odrzucić

Przy recenzji oceniaj artykuł kierując sie następującymi kryteriami, oryginalności i istotności badań, przejrzystości, poprawności metodologicznej, jakości wniosków, jakości warsztatu bibliograficznego oraz poprawności językowej.   

Recenzenzji otrzymują do wykonania recenzji specjalny szablon.

 

 

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje czytelnikom nieograniczony dostęp do publikowanych treści badań naukowych wspierając w ten sposób globalny obieg informacji naukowej.

 

Zasady etyki publikacyjnej stosowane w Półroczniku Językoznawczym Tertium

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym PJT stosuje zasady obowiązujące w naukach humanistycznych i społecznych, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct):

Zasady etyki wydawniczej

PJT monitoruje przestrzeganie zasad ww. Kodeksu przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi.

PJT przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych.

PJT dochowuje standardów edytorskich.

PJT wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę.

PJT informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające autorów oraz wszelkie zainteresowane instytucje.

PJT wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

PJT dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Szczegółowe informacje na temat zasad etyki publikacyjnej można znaleźć tutaj: https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics.

Obowiązki Redakcji PJT:

prowadzenie niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej;

podejmowanie decyzji o przyjęciu prac do druku przez PJT w sposób jawny i przejrzysty;

zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Obowiązki Autorów:

Autorzy składają oświadczenie, że zapoznali się z zasadami etyki obowiązującymi w PJT;

Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym;

Autorzy w przypadku współautorstwa są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.