https://journal.tertium.edu.pl/JaK/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Półrocznik Językoznawczy Tertium: Ogłoszenia 2023-07-28T16:03:16+02:00 Open Journal Systems <p>lPismo wydawane przez <a href="https://tertium.edu.pl/">Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium".</a></p> <p>Czasopismo <em>Półrocznik Językoznawczy Tertium</em> zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji <a href="https://tertium.edu.pl/konferencje-tertium/jezyk-trzeciego-tysiaclecia-ix/">Język trzeciego tysiąclecia IX</a> zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.</p> <p>Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne. </p> <p>Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne i językoznawstwo stosowane. Przyjmujemy artykuły pisane w języku polskim i angielskim (minimalny rozmiar artykułu to 6000 słów czyli ok. 10 stron). W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzje.</p> <p>Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi dziedzinami oraz dziedzinami pokrewnymi.</p> <p>Artykuły, wcześniej niepublikowane, można przesyłać po zarejestrowaniu się na powyższej witrynie i zalogowaniu. Wszystkie artykuły podlegają <a href="https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article">podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji</a>.</p> <p>Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji należy się zarejestrować na niniejszej witrynie i wprowadzić dane osobowe (w tym biogram) i aktualne metadane artykułu. Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.</p> <p>Teksty do kolejnego numeru prosimy przesyłać nie później niż do<strong> 30 kwietnia 2023 r.</strong></p> <p>Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji (przez nasz ogólny mail kontaktowy).</p> <p>Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w <a href="https://journal.tertium.edu.pl/JaK/indeksowanie">ważnych miedzynarodowych indeksach.</a> Jest również <strong>objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego <a href="https://punktacja.atmatic.pl/search/journal?search_journal%5Bname%5D=P%C3%B3%C5%82rocznik+J%C4%99zykoznawczy+Tertium&amp;search_journal%5Bissn%5D=&amp;search_journal%5Beissn%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_value_start%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_value_end%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_year_start%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_year_end%5D=">20 punktów</a> (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).</strong></p> <p>Publikacja czasopisma jest także wspierana przez dwie estońskie instytucje: <a href="http://www.folklore.ee/kirjastus/eth/">ELM Scholarly Press</a> oraz <a href="https://www.folklore.ee/CEES/index_eng.php">Centre of Excellence in Estonian Studies</a>. </p> <p><strong><img src="http://journal.tertium.edu.pl/public/site/images/fimagis/logo-ministerstwo-poziom-pl-547938b2b1b94f06bba97a61985f8966.png" alt="" width="300" height="107" /></strong></p> <p><img src="https://server674212.nazwa.pl/tertium-ojs/public/site/images/mklag/cees-transparent-short-logo-11-smaller-cf7527ee1ad1b75720dd5c7e9919aafe.png" alt="" width="300" height="118" /></p> https://journal.tertium.edu.pl/JaK/announcement/view/10 Zaproszenie do publikacji 2023-07-28T16:03:16+02:00 Półrocznik Językoznawczy Tertium <p>Redakcja czasopisma naukowego Półrocznik Językoznawczy TERTIUM zaprasza zainteresowanych autorów do nadsyłania tekstów do numeru specjalnego (2023), którego temat przewodni brzmi:</p> <p><strong>MIGRACJE I PRZEKŁAD</strong><br /><strong>Migration &amp; Translation</strong></p> <p>Migracje utożsamiane ze zmianą miejsca zamieszkania, transgranicznym przemieszczaniem się, podróżami w poszukiwaniu „lepszego życia” towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Podyktowane czynnikami polityczno-społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, dobrowolne lub wymuszone, odciskają piętno na życiu osób i społeczności migrujących. Wpływają także na jakość i styl życia społeczeństw przyjmujących migrantów, na kształtowanie i przewartościowanie ich postaw wobec Obcych, Innych, Odmiennych. Efektem migracji, zwłaszcza tej na szerszą skalę, jest tzw. trzecia przestrzeń, która w ujęciu społecznym staje się areną wzajemnych kontaktów, wpływów, konfrontacji, wymiany doświadczeń między kulturami, nierzadko również antagonizmów. W tej przestrzeni zachodzą procesy akulturacji jednostkowej (asymilacja, integracja marginalizacja, separacja) oraz zbiorowej (wyłączanie, segregacja, tygiel etniczny, pluralizm i wielokulturowość) (Berry 1992). Złożone procesy społeczne, połączone z jednostkowym doświadczeniem migracji stają się bodźcem do podejmowania nowych działań w sferze społecznej, politycznej oraz kulturowej, w tym literackiej. Pod ich wpływem rodzą się nowe artefakty kultury materialnej, również artystycznej, wysokiej. Przemianom podlegają formy i style komunikacji. Szczególnego znaczenia nabiera działalność translatorska, zarówno w odmianie ustnej, środowiskowej, jak i pisemnej. Przekład stanowi jeden z głównych czynników kształtujących procesy transferu nie tylko tekstów, ale i praktyk społecznych, idei, wartości, wiedzy. Traktując przekład szeroko, nie tylko jako językowy sposób komunikacji, ale i metaforycznie, jako przekład między różnymi pozajęzykowymi systemami doświadczenia i wiedzy, oraz kierując się „zwrotem na zewnątrz” w badaniach nad przekładem (Bassnett &amp; Johnston 2019, Zwischenberger 2019), zapraszamy do zgłaszania tekstów reprezentujących różne ujęcia dyscyplinarne, teoretyczne i metodologiczne.</p> <p>Zapewniając autorom możliwość kreatywnego, interdyscyplinarnego podejścia do proponowanego zagadnienia, proponujemy poddać naukowej refleksji m.in. następujące zagadnienia:</p> <p>Migracje, teksty, multimedia</p> <ul> <li>Literatura w diasporze, literackie reprezentacje doświadczenia migracji</li> <li>Przekład literatury emigracyjnej: konteksty, wyzwania, ograniczenia i oczekiwania</li> <li>Gatunki „migracyjne” w przekładzie (fiction i non-fiction, literatura wspomnieniowa i pamięciowa, autobiografie, pamiętniki)</li> <li>Migracje w systemach językowych (code-mixing, code switching, translingwalizm) jako problem translatorski</li> <li>Reprezentacje migracji w innych formach medialnych i ich przekłady międzyjęzykowe i intersemiotyczne</li> </ul> <p> </p> <p>Tłumacze, migranci, instytucje</p> <ul> <li>Tłumacze ustni i pisemni w sytuacjach kryzysu uchodźczego: wyzwania, wymagania, wsparcie dla tłumaczy</li> <li>Migranci jako tłumacze (środowiskowi), dzieci w roli tłumaczy (childbrokering)</li> <li>Działalność tłumaczy na emigracji i w diasporze</li> <li>Tłumacze i współpraca z (międzynarodowymi) instytucjami pomocowymi</li> <li>Etyczne aspekty tłumaczenia ustnego i środowiskowego</li> </ul> <p> </p> <p>Migracje, praktyki społeczne, transfer wiedzy</p> <ul> <li>Przekład a języki i kultury mniejszościowe</li> <li>Przekład, wielojęzyczność i praktyki translingwalne</li> <li>Migracje a nauka, rola migracji i przekładu w transferze wiedzy i metodologii</li> <li>Autoprzekład i twórczość dwujęzyczna</li> <li>Autoprzekład a nauka</li> <li>Doświadczenie migracji a tożsamość</li> <li>Migracje idei w epoce cyfrowej</li> <li>Transfer koncepcji i metodologii przekładoznawczych między dyscyplinami, tradycjami naukowymi, kulturowymi i narodowymi</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p>Autorzy zainteresowani publikacją w naszym czasopiśmie są proszeni o przygotowanie tekstu w szablonie dostępnym na stronie internetowej czasopisma (www.journal.tertium.edu.pl), a następnie przesłanie go za pośrednictwem platformy po zarejestrowaniu / zalogowaniu się jako autor.</p> <p><strong>Termin nadsyłania tekstów - 31 października 2023 r. </strong> </p> <p>Wszystkie nadesłane teksty naukowe przejdą proces podwójnej ślepej recenzji. Publikacja w naszym czasopiśmie jest bezpłatna, w otwartym dostępie.</p> <p><strong>Planowany termin ukazania się publikacji - 31 grudnia 2023 r.</strong></p> <p> </p> <p><strong>Kontakt z redakcją:</strong></p> <p>Maria Mocarz-Kleindienst: <a href="mailto:maria.mocarz-kleindienst@kul.pl">maria.mocarz-kleindienst@kul.pl</a></p> <p>Joanna Dybiec-Gajer: <a href="mailto:joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl">joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl</a></p> <p> </p> <p>Półrocznik Językoznawczy Tertium: https://journal.tertium.edu.pl/</p> <p>Krakowskie Towarzystwo Tertium (wydawca): https://tertium.edu.pl/</p> 2023-07-28T16:03:16+02:00 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/announcement/view/7 Najczęściej czytane artykuły 2016-2021 2022-01-06T23:12:01+01:00 Półrocznik Językoznawczy Tertium 2022-01-06T23:12:01+01:00 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/announcement/view/6 Rejestracja 2021-04-24T00:03:19+02:00 Półrocznik Językoznawczy Tertium <p>Zachęcamy Czytelników do rejestracji na stronie, aby otrzymywać powiadomienia związane z czasopismem. W tym celu należy kliknąć przycisk <a href="https://journal.tertium.edu.pl/JaK/user/register">Zarejestruj</a> znajdujący się w górnej części strony. Dzięki temu Czytelnikom będą rozsyłane informacje o ukazaniu się nowych numerów. Pozwoli to również redakcji czasopisma zapewnić dodatkowe wsparcie Czytelnikom. Przed rejestracją prosimy zapoznać się z <a href="https://journal.tertium.edu.pl/JaK/about/submissions#privacyStatement">Polityką prywatności</a>.</p> 2021-04-24T00:03:19+02:00