https://journal.tertium.edu.pl/JaK/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Półrocznik Językoznawczy Tertium: Ogłoszenia 2024-04-16T14:43:12+02:00 Open Journal Systems <p>lPismo wydawane przez <a href="https://tertium.edu.pl/">Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium".</a></p> <p>Czasopismo <em>Półrocznik Językoznawczy Tertium</em> zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji <a href="https://tertium.edu.pl/konferencje-tertium/jezyk-trzeciego-tysiaclecia-ix/">Język trzeciego tysiąclecia IX</a> zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.</p> <p>Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne. </p> <p>Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne i językoznawstwo stosowane. Przyjmujemy artykuły pisane w języku polskim i angielskim (minimalny rozmiar artykułu to 6000 słów czyli ok. 10 stron). W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzje.</p> <p>Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi dziedzinami oraz dziedzinami pokrewnymi.</p> <p>Artykuły, wcześniej niepublikowane, można przesyłać po zarejestrowaniu się na powyższej witrynie i zalogowaniu. Wszystkie artykuły podlegają <a href="https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article">podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji</a>.</p> <p>Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji należy się zarejestrować na niniejszej witrynie i wprowadzić dane osobowe (w tym biogram) i aktualne metadane artykułu. Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.</p> <p>Teksty do kolejnego numeru prosimy przesyłać nie później niż do<strong> 30 kwietnia 2023 r.</strong></p> <p>Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji (przez nasz ogólny mail kontaktowy).</p> <p>Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w <a href="https://journal.tertium.edu.pl/JaK/indeksowanie">ważnych miedzynarodowych indeksach.</a> Jest również <strong>objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego <a href="https://punktacja.atmatic.pl/search/journal?search_journal%5Bname%5D=P%C3%B3%C5%82rocznik+J%C4%99zykoznawczy+Tertium&amp;search_journal%5Bissn%5D=&amp;search_journal%5Beissn%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_value_start%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_value_end%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_year_start%5D=&amp;search_journal%5Bpoints_year_end%5D=">20 punktów</a> (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).</strong></p> <p>Publikacja czasopisma jest także wspierana przez dwie estońskie instytucje: <a href="http://www.folklore.ee/kirjastus/eth/">ELM Scholarly Press</a> oraz <a href="https://www.folklore.ee/CEES/index_eng.php">Centre of Excellence in Estonian Studies</a>. </p> <p><strong><img src="http://journal.tertium.edu.pl/public/site/images/fimagis/logo-ministerstwo-poziom-pl-547938b2b1b94f06bba97a61985f8966.png" alt="" width="300" height="107" /></strong></p> <p><img src="https://server674212.nazwa.pl/tertium-ojs/public/site/images/mklag/cees-transparent-short-logo-11-smaller-cf7527ee1ad1b75720dd5c7e9919aafe.png" alt="" width="300" height="118" /></p> https://journal.tertium.edu.pl/JaK/announcement/view/13 Call for papers: Across Borders Ten, Krosno, Poland, 23-25 September 2024 2024-04-16T14:43:12+02:00 Półrocznik Językoznawczy Tertium <p>If a culture defines itself by reference to shared values and symbols, it does so primarily by contrast to the values and symbols shared by another culture, often a neighbouring one. The neighbourhood of nations gives rise to numerous conflicts of interest, and the conflicting views are expressed in semiotic acts that involve contrast, dissent, opposition or hostility in relation to the neighbours. Many wars and<br />revolutions have been preceded by a semiotic construction of conflict and then represented <span class="il">through</span> the language of conflict.<br /><br />This conference aims to discuss the semiotics and pragmatics of conflict in various discourses of <span class="il">borders</span> and neighbourhoods — geographical, political, religious, ethnic, linguistic, both real and imagined – expressed in widely understood texts of culture. In recent years, in response to the growing role of infotainment in media and the rise of populism and fake news in the public sphere, the discourse of conflict has adopted elements of amusement and entertainment.<br /><br />The conference will be held under the auspices of the Rector of the State University of Applied Sciences in Krosno, Professor Zbigniew<br />Barabasz.<br /><br />We invite interested scholars to submit 20-minute-long papers on the theme of conflict in language, communication, literature, translation, film, media, humour studies, folklore and related fields.<br /><br />The language of the conference is English.<br /><br />The conference will be held on site in Krosno, Poland.<br /><br />Selected papers presented at the conference will be published.<br /><br />The conference website:<br /><a href="https://kpu.krosno.pl/fa/en/across-borders-conference/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://kpu.krosno.pl/fa/en/across-borders-conference/&amp;source=gmail&amp;ust=1713357496471000&amp;usg=AOvVaw3NPIJQAtjf3Y5JShdB_t1r">https://kpu.krosno.pl/fa/en/ac<wbr />ross-<span class="il">borders</span>-conference/</a><br /><br />The deadline for submissions is 31 May 2024. Submissions form:<br /><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoMsDfZo70QgnRvGgsXFlyYT0K-4yqOhovL-C8WEbtOfb0WQ/viewform" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoMsDfZo70QgnRvGgsXFlyYT0K-4yqOhovL-C8WEbtOfb0WQ/viewform&amp;source=gmail&amp;ust=1713357496471000&amp;usg=AOvVaw2csxUykaMhvvGv9zoGQw55">https://docs.google.com/forms/<wbr />d/e/1FAIpQLSfoMsDfZo70QgnRvGgs<wbr />XFlyYT0K-4yqOhovL-<wbr />C8WEbtOfb0WQ/viewform</a><br /><br />Please feel free to forward this message to other scholars who might be interested in participating.<br /><br /></p> <p>On behalf of the Organizing Committee</p> <p>Władysław Chłopicki</p> <p>Jagiellonian University</p> <p> </p> 2024-04-16T14:43:12+02:00 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/announcement/view/12 Nabór artykułów 2024-04-10T17:25:17+02:00 Półrocznik Językoznawczy Tertium <p>Redakcja czasopisma naukowego Półrocznik Językoznawczy TERTIUM zaprasza zainteresowanych autorów do nadsyłania tekstów do numeru specjalnego (2025), którego temat przewodni brzmi:</p> <p><strong>MIGRACJE, PRZEKŁAD, TOŻSAMOŚĆ</strong><br /><strong>Migration, Translation, Identity</strong></p> <p>Migracje utożsamiane ze zmianą miejsca zamieszkania, transgranicznym przemieszczaniem się, podróżami w poszukiwaniu „lepszego życia” towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Podyktowane czynnikami polityczno-społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, dobrowolne lub wymuszone, odciskają piętno na życiu osób i społeczności migrujących. Wpływają także na jakość i styl życia społeczeństw przyjmujących migrantów, na kształtowanie i przewartościowanie ich postaw wobec Obcych, Innych, Odmiennych. Efektem migracji, zwłaszcza tej na szerszą skalę, jest tzw. trzecia przestrzeń, która w ujęciu społecznym staje się areną wzajemnych kontaktów, wpływów, konfrontacji, wymiany doświadczeń między kulturami, nierzadko również antagonizmów. W tej przestrzeni zachodzą procesy akulturacji jednostkowej (asymilacja, integracja marginalizacja, separacja) oraz zbiorowej (wyłączanie, segregacja, tygiel etniczny, pluralizm i wielokulturowość) (Berry 1992). Złożone procesy społeczne, połączone z jednostkowym doświadczeniem migracji stają się bodźcem do podejmowania nowych działań w sferze społecznej, politycznej oraz kulturowej, w tym literackiej. Pod ich wpływem rodzą się nowe artefakty kultury materialnej, również artystycznej, wysokiej. Przemianom podlegają formy i style komunikacji. Szczególnego znaczenia nabiera działalność translatorska, zarówno w odmianie ustnej, środowiskowej, jak i pisemnej. Przekład stanowi jeden z głównych czynników kształtujących procesy transferu nie tylko tekstów, ale i praktyk społecznych, idei, wartości, wiedzy. Traktując przekład szeroko, nie tylko jako językowy sposób komunikacji, ale i metaforycznie, jako przekład między różnymi pozajęzykowymi systemami doświadczenia i wiedzy, oraz kierując się „zwrotem na zewnątrz” w badaniach nad przekładem (Bassnett &amp; Johnston 2019, Zwischenberger 2019), zapraszamy do zgłaszania tekstów reprezentujących różne ujęcia dyscyplinarne, teoretyczne i metodologiczne.</p> <p>Zapewniając autorom możliwość kreatywnego, interdyscyplinarnego podejścia do proponowanego zagadnienia, proponujemy poddać naukowej refleksji m.in. następujące zagadnienia:</p> <p>Migracje, teksty, multimedia</p> <ul> <li>Literatura w diasporze, literackie reprezentacje doświadczenia migracji</li> <li>Przekład literatury emigracyjnej: konteksty, wyzwania, ograniczenia i oczekiwania</li> <li>Gatunki „migracyjne” w przekładzie (fiction i non-fiction, literatura wspomnieniowa i pamięciowa, autobiografie, pamiętniki)</li> <li>Migracje w systemach językowych (code-mixing, code switching, translingwalizm) jako problem translatorski</li> <li>Reprezentacje migracji w innych formach medialnych i ich przekłady międzyjęzykowe i intersemiotyczne</li> </ul> <p> </p> <p>Tłumacze, migranci, instytucje</p> <ul> <li>Tłumacze ustni i pisemni w sytuacjach kryzysu uchodźczego: wyzwania, wymagania, wsparcie dla tłumaczy</li> <li>Migranci jako tłumacze (środowiskowi), dzieci w roli tłumaczy (childbrokering)</li> <li>Działalność tłumaczy na emigracji i w diasporze</li> <li>Tłumacze i współpraca z (międzynarodowymi) instytucjami pomocowymi</li> <li>Etyczne aspekty tłumaczenia ustnego i środowiskowego</li> </ul> <p> </p> <p>Migracje, praktyki społeczne, transfer wiedzy</p> <ul> <li>Przekład a języki i kultury mniejszościowe</li> <li>Przekład, wielojęzyczność i praktyki translingwalne</li> <li>Migracje a nauka, rola migracji i przekładu w transferze wiedzy i metodologii</li> <li>Autoprzekład i twórczość dwujęzyczna</li> <li>Autoprzekład a nauka</li> <li>Doświadczenie migracji a tożsamość</li> <li>Migracje idei w epoce cyfrowej</li> <li>Transfer koncepcji i metodologii przekładoznawczych między dyscyplinami, tradycjami naukowymi, kulturowymi i narodowymi</li> </ul> <p> </p> <p>Autorzy zainteresowani publikacją w naszym czasopiśmie są proszeni o przygotowanie tekstu w szablonie dostępnym na stronie internetowej czasopisma (www.journal.tertium.edu.pl), a następnie przesłanie go za pośrednictwem platformy po zarejestrowaniu / zalogowaniu się jako autor.</p> <p><strong>Termin nadsyłania tekstów - 30 września 2024 r. </strong> </p> <p>Wszystkie nadesłane teksty naukowe przejdą proces podwójnej ślepej recenzji. Publikacja w naszym czasopiśmie jest bezpłatna, w otwartym dostępie.</p> <p><strong>Planowany termin ukazania się publikacji - 2025</strong></p> <p> </p> <p><strong>Kontakt z redakcją:</strong></p> <p>Maria Mocarz-Kleindienst: <a href="mailto:maria.mocarz-kleindienst@kul.pl">maria.mocarz-kleindienst@kul.pl</a></p> <p>Joanna Dybiec-Gajer: <a href="mailto:joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl">joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl</a></p> <p> </p> <p>Półrocznik Językoznawczy Tertium: https://journal.tertium.edu.pl/</p> <p>Krakowskie Towarzystwo Tertium (wydawca): https://tertium.edu.pl/</p> <p> </p> 2024-04-10T17:25:17+02:00 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/announcement/view/7 Najczęściej czytane artykuły 2016-2021 2022-01-06T23:12:01+01:00 Półrocznik Językoznawczy Tertium 2022-01-06T23:12:01+01:00 https://journal.tertium.edu.pl/JaK/announcement/view/6 Rejestracja 2021-04-24T00:03:19+02:00 Półrocznik Językoznawczy Tertium <p>Zachęcamy Czytelników do rejestracji na stronie, aby otrzymywać powiadomienia związane z czasopismem. W tym celu należy kliknąć przycisk <a href="https://journal.tertium.edu.pl/JaK/user/register">Zarejestruj</a> znajdujący się w górnej części strony. Dzięki temu Czytelnikom będą rozsyłane informacje o ukazaniu się nowych numerów. Pozwoli to również redakcji czasopisma zapewnić dodatkowe wsparcie Czytelnikom. Przed rejestracją prosimy zapoznać się z <a href="https://journal.tertium.edu.pl/JaK/about/submissions#privacyStatement">Polityką prywatności</a>.</p> 2021-04-24T00:03:19+02:00