Kolor jako zjawisko komunikacyjne we współczesnym dyskursie publicznym na przykładzie manifestacji oraz kampanii społecznej
PDF

Słowa kluczowe

kolor
dyskurs publiczny
semantyka
funkcje komunikacyjne
kod kulturowy

Jak cytować

Uchman, T. (2023). Kolor jako zjawisko komunikacyjne we współczesnym dyskursie publicznym na przykładzie manifestacji oraz kampanii społecznej. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 75–97. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.212

Abstrakt

Tematem artykułu są komunikacyjne możliwości i znaczeniotwórczy potencjał koloru w dyskursie publicznym. Zakres analizowanego materiału wyznaczają dwa zdarzenia dyskursywne: Różowy Październik jako przykład kampanii społecznej oraz Czarny Protest jako przykład manifestacji społecznej. Celem badań jest określenie semiotycznej samodzielności barwy w komunikacie, funkcji koloru realizowanych w dyskursie publicznym oraz ocena zmian konotacyjnych barw motywowana współczesnymi aktywnościami społecznymi. W analizie została uwzględniona dodatkowo ocena semantyczna leksemu różowy i czarny. Materiał reprezentuje różnorodny charakter aktywności w domenie publicznej, którą tworzą doniesienia medialne w postaci tekstów multimodalnych w medium sieciowym. Zaprezentowane dane stanowią wybraną reprezentację warstwy werbalnej oraz kluczowych wizualnych desygnatów współwystępujących z kolorem w analizowanych zdarzeniach dyskursywnych. Badania pokazują zmiany w zakresie semantycznym leksemów, nazywających kolory oraz uwidaczniają korelację dyskursu medialnego z dyskursem publicznym. Efektem obserwacji i analizy jest wniosek o kontekstowo uwarunkowanej samodzielności znakowej barwy. W efekcie kolor zostaje określony jako wtórnie samodzielny system komunikacyjny w dyskursie publicznym.

https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.212
PDF

Bibliografia

Antos, Gerd, Roman Opiłowski (2015) „W drodze do lingwistyki obrazu. Kierunki rozwoju nowej subdyscypliny lingwistycznej”. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs, 8; 11–36.

Czachur, Waldemar (2020) Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy. Wrocław: Atut Oficyna Wydawnicza.

Iedema, Rick ([2003] 2013) „Multimodalna analiza dyskursu: Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych”. [W:] Anna Duszak, Grzegorz Kowalski (red.), Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu. Kraków: Wydawnictwo Universitas; 197–227.

Kawka, Maciej (2016) „Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza?”. Zeszyty Prasoznawcze, 59 (2); 294-303.

Kozłowski, Krzysztof (2012) Kolory Rewolucji. Warszawa: Poltext.

Kress, Gunther (2010) Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Kress, Gunther, Theo van Leeuwen (2002) „Colour as a Semiotic Mode: Notes for a Grammar of Colour”. Visual Communication, 1(3); 343–368.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata (2019) Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Pastoureau, Michel (2008) Black – The History of Colour. Princeton NJ: Princeton University Press.

Piekot, Tomasz (2016) Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Pisarek, Walery (2019) „Analiza treści przekazów. Procedura badawcza”. [W:] Małgorzata Kita, Iwona Loewe (red.), Język w prasie. Antologia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 13-53.

Siuciak, Mirosława (2016) „Dyskurs publiczny w perspektywie diachronicznej”. [W:] Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek (red.), Dyskurs i jego odmiany. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 350–357.

Steciąg, Magdalena (2019) „Reprezentacja czy iluzja? Dyskurs manifestacji publicznych kobiet w Polsce”. [W:] Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Ewa Ficek, Katarzyna Sujkowska­Sobisz (red.), Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 140–152.

Stöckl, Hartmut (2015) „Czytanie tekstów językowo-obrazowych? Elementy kompetencji podstawowej”. [W:] Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław: Atut Oficyna Wydawnicza; 113–138.

Tokarski, Ryszard ([1995] 2004) Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

van Leeuwen, Theo (2011) The Language of Colour. An Introduction. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Wójcicka, Marta (2022) „Rola pamięci zbiorowej w dyskursie medialnym (na przykładzie Strajku Kobiet)”. [W:] Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Współczesne Media t.2: Współczesne dyskursy medialne. Lublin: Wyd. UMCS; 17-32.

Słowniki:

WSJP PAN – Żmigrodzki, Piotr (red.) (2020) Wielki słownik języka polskiego PAN [online: https://www.wsjp.pl/; data dostępu: 01.03.2022 r.]

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.